รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล
ห้องประชุมที่ขอใช้ สระกำแพงน้อย
เรื่องที่ประชุม ประชุมคณะทำงานรับการประเมินวิทยฐานะ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ผู้ขอจองห้องประชุม นางสาว ธนิดา สุวพานิช   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้ สระกำแพงใหญ่ 3
วันที่จองห้องประชุม 20-05-2562  ถึง  22-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.60

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 10:00:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก