รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนโยบายและแผน
ห้องประชุมที่ขอใช้ ศรีอุทุมพร
เรื่องที่ประชุม ประชุม ITA
ผู้ขอจองห้องประชุม นาง นารีรัตน์ แก้วศรี   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้ ศรีอุทุมพร 1
วันที่จองห้องประชุม 15-05-2562  ถึง  15-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.60

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 09:53:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก