รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ห้องประชุมที่ขอใช้ ศรีอุทุมพร
เรื่องที่ประชุม ประชุมโครงการ ITA
ผู้ขอจองห้องประชุม นาย สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้ ศรีอุทุมพร 1
วันที่จองห้องประชุม 13-05-2562  ถึง  14-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.180

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 08:53:01
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก