รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ห้องประชุมที่ขอใช้ ศรีอุทุมพร
เรื่องที่ประชุม ประชุมเชิงปฎิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้ขอจองห้องประชุม นางสาว ธนิฎฐา นธีนาม   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้ ศรีอุทุมพร 1
วันที่จองห้องประชุม 20-07-2562  ถึง  21-07-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.120

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 08:47:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก