รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ห้องประชุมที่ขอใช้ ศรีอุทุุมพร
เรื่องที่ประชุม อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ผู้ขอจองห้องประชุม นาง นพรัตน์ ใจสว่าง   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้
วันที่จองห้องประชุม 09-05-2562  ถึง  11-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.70

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 08:08:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก