รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ห้องประชุมที่ขอใช้ สระกำแพงใหญ่
เรื่องที่ประชุม ประชุมศึกษานิเทศก์
ผู้ขอจองห้องประชุม นาย นายสัมฤทธิ พรหมพิทักษ์   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้ สระกำแพงใหญ่ 3
วันที่จองห้องประชุม 15-05-2562  ถึง  15-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 09:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.16

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-11 07:47:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก