รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล
ห้องประชุมที่ขอใช้ สระกำแพงใหญ่
เรื่องที่ประชุม ประชุมคัดเลือกครูอาวุโส
ผู้ขอจองห้องประชุม นาย กันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูล   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้
วันที่จองห้องประชุม 13-05-2562  ถึง  14-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.25

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-10 14:08:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก