รายละเอียดขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานที่ขอจองห้องประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ห้องประชุมที่ขอใช้ สระกำแพงใหญ่
เรื่องที่ประชุม ประชุมวิทยากร TEP Online
ผู้ขอจองห้องประชุม นาง ไพยวรรณ มโนรัตน์   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
ห้องประชุมที่อนุมัติให้
วันที่จองห้องประชุม 10-05-2562  ถึง  10-05-2562
ช่วงเวลาที่จองห้องประชุม 08:30:00 - 16:30:00
ผู้ดูแลห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์   เบอร์โทร 
ผู้บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติห้องประชุม นาง นันทิยา ทองสิงห์  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

.10

ผลการอนุมัติ อนุมัติ
เวลาที่บันทึกจองห้องประชุม 2019-05-10 13:56:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก